150.000.000 
99.000.000 
99.000.000 
99.000.000 
99.000.000 
999.999.999 

Kho lạnh

Kho lạnh mini

30.000.000 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999